හැඳින්වීම - ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය

දැක්ම

සෑම සුක්කානමක් පිටුපසම නිරෝගිමත් රියදුරකු හිඳුවීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වෙමින් සියලුම රියදුරු බලපත්‍ර අපේක්ෂකයන්ට අධ්‍යාත්මික හා ගුණාත්මක වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සිදුකර ශාරීරික හා මානසික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳ සහතික කිරීම.

අරමුණු

  • රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වන සියළුම අයදුම්කරුවන්ගේ ශාරීරික සහ මානසික යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කර බැලීම.
  • අයදුම්කරුවන් හට නිකුත් කරනු ලබන රියදුරු බලපත්‍රයන් හි ගුණාත්මක බව හා ආරක්ෂක උපක්‍රම ‍වැඩි දියුණු කිරීම.
  • 1997 අංක 25 දරන පනත ප්‍රකාරව ආයතනයේ විධිමත් මානව සම්පත් කළමනාකරණය තුළින් සේවාවේ ගුණාත්මක බව සපුරා ගැනීම.
  • බරවාහන ද ඇතුළුව සියළු වර්ගවල මෝටර් වාහන ධාවනය කරන රියදුරන් හට වෛද්‍ය සේවා සැලසීම.
  • බරවාහන ද ඇතුළුව සියළු වර්ගවල මෝටර් වාහනවල රියදුරන් පරීක්ෂා කර ඒ රියදුරන් හට ඔවුන්ගේ ශාරීරික හා මානසික යෝග්‍යතාව පිළිබඳව සහතික නිකුත් කිරීම.
  • බරවාහන ඇතුළු සියළු වර්ගවල වාහනවල රියදුරන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලට භාජනය කර ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් සහ යෝග්‍යතාව පිළිබඳ නිර්දේශ ලබාදීම.
  • කවර හෝ වර්ගයක මෝටර් වාහනවලට අදාළ අනතුරු හා සම්බන්ධ අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය වෛද්‍ය සේවා සහ සහාය සැලසීම.
  • සියළු වර්ගවලට අයත් මෝටර් වාහන, ශාරීරිකව හා මානසික යෝග්‍යතාව හා ප්‍රවීණතාව සහිත තැනැත්තන් විසින්ම පමණක් ධාවනය කරනු ලබන හෝ පදවනු ලබන බවට, ආයතනය විසින්ම විමසා කටයුතු කිරීමට වගබලා ගැනීම.
  • කාර්මික ස්වස්ථතාව සහ කාර්මික අනතුරු පිළිබඳව වෛද්‍ය උපදෙස් හා නිර්දේශ ලබාදීම.
  • අදාළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධරයන් විසින් පිළිගත යුතු හා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ප්‍රවාහන වෛද්‍ය කටයුතුවලට අදාල ප්‍රමිති සකස් කිරීම හා සීමා නියම කිරීම.