සේවාවන් - ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය

පහත සදහන් රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය සහතික කිරීමේ සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා සේවා ගාස්තුව

සේවාව ගාස්තුව
(රුපියල්)
විස්තරය
බර වාහන 800.00 නව අයදුම්කරුවකු විසින් පපුවේ x-ray ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. නුගේගොඩ කාර්යාලයේ විකිරණ ඒකකයක් ඇති අතර අයදුම්කරුවෙකු එහිදී x-ray ඡායාරූපය ගැනීම සඳහා රු. 400.00 ක් ගෙවිය යුතුය.
අනෙකුත් ශාඛා කාර්යාලයන් හි මෙම පහසුකම නොමැත. එබැවින් සේවාලාභියා ඔහුගේ / ඇයගේ පපුවේ AP දර්ශණය සහිත එක්ස් කිරණ ඡායාරූපයක් රැගෙන පැමිණිය යුතුය.
සැහැල්ලු වාහන 800.00 -
දිගු වාහන 800.00 -

රියදුරු බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සඳහා වෛද්‍ය යෝග්‍යතා සහතික කිරීම

සේවාව ගාස්තුව
(රුපියල්)
විස්තරය
බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රය අළුත් කිරීම 800.00 වසර 10 ක කාලයක් අළුත් කර නොමැති රියදුරු බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සඳහා අයදුම්කරුට /අයදුම්කාරියට ඔහුගේ/ඇයගේ පපුවේ x-ray ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.නුගේගොඩ කාර්යාලයේ විකිරණ ඒකකයක් ඇති අතර අයදුම්කරුවෙකු එහිදී x-ray ඡායාරූපය ගැනීම සඳහා රු. 400.00 ක් ගෙවිය යුතුය.
සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍රය අළුත් කිරීම 800.00 -
ඉගෙනුම් /පුහුණු බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම 800.00 බර වාහන රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා ඉගෙනීමේ/පුහුණුවීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්කරුවකු විසින් තම පපුවේ x-ray ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. නුගේගොඩ කාර්යාලයේ විකිරණ ඒකකයක් ඇති අතර අයදුම්කරුවෙකු එහිදී x-ray ඡායාරූපය ගැනීම සඳහා රු. 400.00 ක් ගෙවිය යුතුය.
අනෙකුත් ශාඛා කාර්යාලයන් හි මෙම පහසුකම නොමැත. එබැවින් සේවාලාභියා ඔහුගේ / ඇයගේ පපුවේ AP දර්ශණය සහිත එක්ස් කිරණ ඡායාරූපයක් රැගෙන පැමිණිය යුතුය.

වෛද්‍ය යෝග්‍යතාව සහතික කිරීම

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
NTC හැඳුනුම්පත 800.00 -
මාර්ග බලපත්‍රයක් (කුඩා බස් රථ) 800.00 -
පෞද්ගලික බස් කොන්දොස්තර බලපත්‍රයක් 800.00 -

 

වෛද්‍ය යෝග්‍යතාව සහතික කිරීම

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
රියදුරු උපදේශක 800.00 -
CGTTI පුහුණුවන්නන් 1200.00 -
CGTTI ආධුනිකයන් 1200.00 -

රජයේ ආයතනයන්ට බඳවා ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය යෝග්‍යතාව සහතික කිරීම

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
රාජ්‍ය ආයතනය 800.00 සමහර ආයතනයන් සඳහා x-ray ඡායාරූපයක් සහ ECG අවශ්‍යවේ. එවිට අයදුම්කරු විසින් අතිරේක මුදලක් ගෙවිය යුතුය.
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 1200.00 -
පුද්ගලික සමාගම් 1200.00 -

වෛද්‍ය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නැවත සේවයේ යෙදවීම 800.00 සමහර ආයතනයන් සඳහා x-ray ඡායාරූපයක් සහ ECG අවශ්‍යවේ. එවිට අයදුම්කරු විසින් අතිරේක මුදලක් ගෙවිය යුතුය.
උසාවි යොමු කිරීම් 1200.00 -
පොලිස් යොමු කිරීම් 1200.00 -
වෛද්‍ය මණ්ඩලය - -
වෛද්‍ය සහතික 40 කට අධිකය - -

විදේශීය අයදුම්කරුවන් සඳහා සේවාවන්

කාණ්ඩ ප්‍රමුඛතා වෛද්‍ය යෝග්‍යතා සහතික සඳහා ගාස්තු
රාජ්‍ය ත්‍රාන්ත්‍රික ලබා දී ඇත නොමිලේ
විදේශීය වීසා ලබා දී ඇත රුපියල් 5000/-(විශේෂ)
ද්විත්ව පුරවැසි ලබා දී නොමැත රුපියල් 800/-(සාමාන්‍ය)
කලත්‍ර වීසා ලබා දී නොමැත රුපියල් 800/-(සාමාන්‍ය)

විකිරණ සේවය

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
ECG වාර්තාව 250.00 -
විකිරණ වාර්තාව 400.00 -

වෙනත් සේවා

  • ලංගම සේවකයන් සඳහා බාහිර රෝගී අංශ සේවා
  • ජෛව රසායනික පරීක්ෂණ