පැණ විසඳුම් - ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය

නුගේගොඩ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය (NTMI) පිහිටා ඇත්තේ කොහිද?

 • එය හයිලෙවල් පාරේ නුගේගොඩ මංසන්ධියෙහි මහරගම දෙසට වන්නට නුගේගොඩ ගුවන් පාලමට ඉදිරියෙන් නුගේගොඩ CIB ආයතනය හා ටෙලිකොම් ආයතනය අතර පිහිටා ඇත. එය නිල් වර්ණය සහිත ගොඩනැඟිල්ලක් වන අතර එය අංකය 170 දරණ ස්ථානයේ පිහිටා ඇත.

වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා රැගෙන ආ යුත්තේ මොනවාද?

නව අයදුම්කරුවෙකු සඳහා නම්,

 • ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය.

බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා නම්

 • ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය
 • පැරණි රියදුරු බලපත්‍රය
 • ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ රියදුරු බලපත්‍රය හෝ ඒ දෙකම නැතිවී ඇත්නම්, මාස හයක් ඇතුළත ලබා ගත් පොලිස් වාර්තාවක් රැගෙන එන්න. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් ලබා ගත් රියදුරු බලපත්‍රයෙහි තොරතුරු රැගෙන එන්න.

එය උසාවි යොමු කිරීමක් නම්

 • ජාතික හැඳුනුම්පත සහ උසාවිය හෝ රථවාහන පොලිසිය විසින් යොමු කරන ලද ලිපියක්.

මාර්ග බලපත්‍රයක් සඳහා නම්

 • ජාතික හැඳුනුම්පත සහ රියදුරු බලපත්‍රය

වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

 • පැය 02 ක් පමණ.

වෛද්‍ය යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ වාර්ථාවක් ලබාගැනීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කර තැබිය හැකිද?

 • ඔව්, ඔබට Online Appointment භාවිතා කර වේලාවක් වෙන් කර ගක හැක.

වෛද්‍ය යෝග්‍යතා සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?

අබාධිත තැනැත්තෙකු සඳහා වෛද්‍ය සහතිකයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

 • ඕනෑම සතියේ දිනක වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා පැමිණෙන්න. උදෑසන නම් වඩාත් යෝග්‍ය වේ.
 • රියදුරු බලපත්‍රයෙහි වාහන කාණ්ඩය වෛද්‍ය පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව තීරණය කරනු ලැබේ.

වෙනත් ආයතන වෙතින් ලබා ගත් රසායනාගාර වාර්තා පිලිගනු ලබනවාද?

 • නැත.
 • අවශ්‍ය පරීක්ෂණ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය විසින් සිදු කරණු ලැබේ.

දින කිහිපයකට පෙර ලබා ගත් වෛද්‍ය සහතිකය නැතිවී ඇත්නම්, එම වෛද්‍ය සහතිකයේ පිටපතක් නැවත ලබාගත හැකිද?

 • ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය තුළ වෛද්‍ය සහතිකවල පිටපත් තබා නොගනී. සහතිකය නැතිවුව හොත්, සේවාලාභියාට රු. 800.00 ක් ගෙවා නැවත වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට මුහුණ දි නව සහතිකයක් ලබා ගත යුතුය.

උදෑසන ආයතනය විවෘතව වන්නේ කුමන වේලාවකද?

 • සාමාන්‍යයෙන් එය ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා උදෑසන 07.30 ට විවෘතව වේ.
 • මෙය ශාඛාවකින් ශාඛාවකට වෙනස් වේ.

කවර වේලාවක් වන තෙක් ටෝකන නිකුත් කරනුයේද?

 • නිශ්චිත වේලාවක් නොමැත.
 • එදිනට ශාඛා කාර්යාලය විසින් පරීක්ෂා කළ හැකි සේවාලාභීන්ගේ සංඛ්‍යාව මත එය රඳා පවතී.