புள்ளி விவரங்கள் - தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவனம்