ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වය - ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය
වෛද්‍ය කේ. එස්. එම්. සමරසේකර මිය
ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී
112 809 306
112 809 305
එස්. පී. ඒ. එස්. දිසානායක
ගණකාධිකාරී
113 188 392
එච්. එච්. ආර්. කේ. හේරත් මිය
පරිපාලන නිලධාරී
112 812 793
112 812 795
ආයතනයේ ලියාපදිංචි ලිපිනය
නො. 170, හයිලෙවල් පාර, නුගේගොඩ
112 852 868
112 809 305
ntmi[at]sltnet.lk