முகாமைத்துவ குழு - தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவனம்
டாக்டர் (திருமதி) கே.எஸ்.எம். சமரசேகர
பிரதம மருத்துவ உத்தியோகத்தர்
112 809 306
112 809 305
திருமதி. வி.பி. சாந்தி
கணக்காளர் (பதிற்கடமை)
112 820 393
திரு. எஸ்.பி.ஏ.எஸ். திசாநாயக்க
உள்ளக கணக்காய்வாளர்
113 188 392
திருமதி எச்.எச்.ஆர்.கே. ஹேரத்
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
112 812 793
112 812 795
நிறுவனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி
இல. 170, ஹைலெவல் வீதி, நுகேகொட
112 852 868
112 809 305
ntmi[at]sltnet.lk