ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ කලුතර ශාඛාව නව ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයෙහි ස්ථාපිත කිරීම - National Transport Medical Institute

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයට පැමිණෙන සේවාලාභීන්ට වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීම සදහා ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ කලුතර ශාඛාව නව ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයක ස්ථාපිත කිරීම 2022.03.15 අද දින ගරු ප්‍රවාහන අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.


මෙම අවස්ථාව සදහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලලිත් වර්ණ කුමාර මැතිතුමන්, හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී චන්ද්‍රභානු අදිකාරම් මහතා, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ ලේකම් මොන්ටි රණතුංග මහතා, ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ලලිත්ද අල්විස් මහතා, කළුතර අතිරේක දිසාපතිනි තිලන්කා වෙත්තසිංහ මහත්මිය, ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ සභාපති වෛද්‍ය සවින්ද්‍ර ගමගේ මහතා ද සහභාගී විය.