ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු සංශෝධනය - ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය