ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු සංශෝධනය - தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவனம்