රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය මඟින් වෛද්‍ය සහතිකයක් ලබා ගැණීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ අන්තර්ජාල වෙන්කර ගැණීමේ සේවාව තාවකාලිකව සීමාකිරීමට ක්‍රියා කළ බව දන්වා සිටින්නෙමු.

තවද 2020/03/16 දින අන්තර්ජාල වෙන් කර ගැණීම් සිදු කරනු ලැබූවන් වෙත ඉදිරියේදී ඒ සඳහා ඔබට පහසු වෙනත් දිනයක් හැකි විගස දුරකථන මාර්ගයෙන් ලබා දීමට කටයුතු සිදු කරන බවත් කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.

මේ වන විට ඉදිරි දිනයන් සඳහා අන්තර්ජාල වෙන් කර ගැණීම් සිදු කරනු ලැබූවන් නියමිත දිනට පැමිණීමට නොහැකි අවස්ථාවන්හිදී පහසු දිනයක් ලබා දීමට කටයුුතු සලස්වන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.


Due to the prevailing situation in the country, the National Transport Medical Institute has decided to temporarily restrict the online booking service which was implemented to obtain a medical certificate.

Please note that those who have made an online reservation on 16/03/2020 will be contacted by phone as soon as possible.

Please note that those who have made an online reservation for the next date will be able to provide an easy date when they are unable to arrive on time.


நாட்டில் நிலவும் சூழ்நிலை காரணமாக, மருத்துவ சான்றிதழைப் பெற செயல்படுத்தப்பட்ட ஆன்லைன் முன்பதிவு சேவையை தற்காலிகமாக கட்டுப்படுத்த தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.

16/03/2020 அன்று ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்தவர்கள் விரைவில் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளப்படுவார்கள் என்பதை நினைவில் கொள்க.

அடுத்த தேதிக்கு ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்தவர்கள் சரியான நேரத்தில் வரமுடியாதபோது எளிதான தேதியை வழங்க முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்க.

About National Transport Medical Institute

This institution initially established at the premises of Rathmalana Depot to provide medical facilities for the employees of South Western Bus Company Ltd. was taken under the possession of Ceylon Transport Board with the nationalization of bus companies in 1958. After the nationalization it was named as “CTB Medical Division”.......

Read more

Latest News

View All