මුල් පිටුව - ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය පිළිබඳ

සීමාසහිත සවුත් වෙස්ටර්න් බස් සමාගමට අයත්ව, එහි සේවක සේවිකාවන් හට වෛද්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස රත්මලාන ඩිපෝ පරිශ්‍රයේ පිහිටුවා තිබූ මෙම ආයතනය 1958 බස් සමාගම් ජනසතු කිරීමත් සමඟම ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතු විය. බස් ජන සතුවෙන් පසුව “ලංගම වෛද්‍ය කොට්ඨාශය” නමින් මෙය හඳුන්වන ලදි........

තවදුරටත් කියවන්න

 

Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane

Minister

 View Message

 

  

Mr. R. W. R. Pemasiri

Secretary

 View Message

 

 

 

 

 

Hon. Lasantha Alagiyawanna

State Minister 

 View Message

 

Dr. S.A.K. Gamage

Chairman 

 View Message