පහත සදහන් රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය සහතික කිරීමේ සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා සේවා ගාස්තුව

සේවාව ගාස්තුව
(රුපියල්)
විස්තරය
බර වාහන 800.00 නව අයදුම්කරුවකු විසින් පපුවේ x-ray ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. නුගේගොඩ කාර්යාලයේ විකිරණ ඒකකයක් ඇති අතර අයදුම්කරුවෙකු එහිදී x-ray ඡායාරූපය ගැනීම සඳහා රු. 400.00 ක් ගෙවිය යුතුය.
අනෙකුත් ශාඛා කාර්යාලයන් හි මෙම පහසුකම නොමැත. එබැවින් සේවාලාභියා ඔහුගේ / ඇයගේ පපුවේ AP දර්ශණය සහිත එක්ස් කිරණ ඡායාරූපයක් රැගෙන පැමිණිය යුතුය.
සැහැල්ලු වාහන 800.00 -
දිගු වාහන 800.00 -

රියදුරු බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සඳහා වෛද්‍ය යෝග්‍යතා සහතික කිරීම

සේවාව ගාස්තුව
(රුපියල්)
විස්තරය
බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රය අළුත් කිරීම 800.00 වසර 10 ක කාලයක් අළුත් කර නොමැති රියදුරු බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සඳහා අයදුම්කරුට /අයදුම්කාරියට ඔහුගේ/ඇයගේ පපුවේ x-ray ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.නුගේගොඩ කාර්යාලයේ විකිරණ ඒකකයක් ඇති අතර අයදුම්කරුවෙකු එහිදී x-ray ඡායාරූපය ගැනීම සඳහා රු. 400.00 ක් ගෙවිය යුතුය.
සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍රය අළුත් කිරීම 800.00 -
ඉගෙනුම් /පුහුණු බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම 800.00 බර වාහන රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා ඉගෙනීමේ/පුහුණුවීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්කරුවකු විසින් තම පපුවේ x-ray ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. නුගේගොඩ කාර්යාලයේ විකිරණ ඒකකයක් ඇති අතර අයදුම්කරුවෙකු එහිදී x-ray ඡායාරූපය ගැනීම සඳහා රු. 400.00 ක් ගෙවිය යුතුය.
අනෙකුත් ශාඛා කාර්යාලයන් හි මෙම පහසුකම නොමැත. එබැවින් සේවාලාභියා ඔහුගේ / ඇයගේ පපුවේ AP දර්ශණය සහිත එක්ස් කිරණ ඡායාරූපයක් රැගෙන පැමිණිය යුතුය.

වෛද්‍ය යෝග්‍යතාව සහතික කිරීම

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
NTC හැඳුනුම්පත 800.00 -
මාර්ග බලපත්‍රයක් (කුඩා බස් රථ) 800.00 -
පෞද්ගලික බස් කොන්දොස්තර බලපත්‍රයක් 800.00 -

 

වෛද්‍ය යෝග්‍යතාව සහතික කිරීම

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
රියදුරු උපදේශක 800.00 -
CGTTI පුහුණුවන්නන් 1200.00 -
CGTTI ආධුනිකයන් 1200.00 -

රජයේ ආයතනයන්ට බඳවා ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය යෝග්‍යතාව සහතික කිරීම

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
රාජ්‍ය ආයතනය 800.00 සමහර ආයතනයන් සඳහා x-ray ඡායාරූපයක් සහ ECG අවශ්‍යවේ. එවිට අයදුම්කරු විසින් අතිරේක මුදලක් ගෙවිය යුතුය.
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 1200.00 -
පුද්ගලික සමාගම් 1200.00 -

වෛද්‍ය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නැවත සේවයේ යෙදවීම 800.00 සමහර ආයතනයන් සඳහා x-ray ඡායාරූපයක් සහ ECG අවශ්‍යවේ. එවිට අයදුම්කරු විසින් අතිරේක මුදලක් ගෙවිය යුතුය.
උසාවි යොමු කිරීම් 1200.00 -
පොලිස් යොමු කිරීම් 1200.00 -
වෛද්‍ය මණ්ඩලය - -
වෛද්‍ය සහතික 40 කට අධිකය - -

විදේශීය අයදුම්කරුවන් සඳහා සේවාවන්

කාණ්ඩ ප්‍රමුඛතා වෛද්‍ය යෝග්‍යතා සහතික සඳහා ගාස්තු
රාජ්‍ය ත්‍රාන්ත්‍රික ලබා දී ඇත නොමිලේ
විදේශීය වීසා ලබා දී ඇත රුපියල් 5000/-(විශේෂ)
ද්විත්ව පුරවැසි ලබා දී නොමැත රුපියල් 800/-(සාමාන්‍ය)
කලත්‍ර වීසා ලබා දී නොමැත රුපියල් 800/-(සාමාන්‍ය)

විකිරණ සේවය

සේවාව ගාස්තුව (රුපියල්) විස්තරය
ECG වාර්තාව 250.00 -
විකිරණ වාර්තාව 400.00 -

වෙනත් සේවා

  • ලංගම සේවකයන් සඳහා බාහිර රෝගී අංශ සේවා
  • ජෛව රසායනික පරීක්ෂණ