கண்பார்வை வழிகாட்டல்கள் மற்றும் ENT வழிகாட்டல்கள் இற்றைப்படுத்தப்படுகின்றன.