වෛද්‍ය සවීන්ද්‍ර ගමගේ
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සභාපති
g dumy
ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාගේ නියෝජිත
ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය
b dumy
ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති
b dumy
නියෝජ්‍ය පොලිස්පති (රථවාහන)
b dumy
මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාගේ නියෝජිත
මුදල් අමාත්‍යංශය
b dumy
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාගේ නියෝජිත
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය
b dumy
පත්කළ සාමාජික
b dumy
පත්කළ සාමාජික
b dumy
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්