தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவனத்தைப் பற்றி

வரையறுக்கப்பட்ட தென்மேற்கு பேருந்து கம்பெனியின் ஊழியர்களுக்கு மருத்துவ வசதிகளை வழங்குவதற்காக இரத்மலானை பணிமனையில் (டிப்போ) இந்த நிறுவகம் ஆரம்பத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, 1958ஆம் ஆண்டு பேருந்து கம்பனிகள் தேசியமயப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து இது இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் உடைமையாக்கப்பட்டது. தேசியமயப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் இதற்கு "இபோச மருத்தவ பிரிவு" எனப் பெயரிடப்பட்டது.....

மேலும் படிக்க

Hon.Mrs.Pavithradevi Wanniarachchi

Minister of Transport 

 View Message

 

 Mr. Dilum Amunugama
Hon.State Minister of  State Ministry of Vehicle Regulation, Bus Transport Services and Train Compartments and Motor Car Industry

 View Message

 

Dr. Savindra Gamage

Chairman,
National Transport Medical Institute

View Message

 

 

Mr. Dilum Amunugama

Hon. State Minister of Vehicle Regulations,
Bus Transportation Services and Train Compartments and Motor Vehicle Industry.

 

With the dawn of a new era, we are determined for the prosperous country, that was long awaited since the inde­pendence. The road system endowed by the British has gone a long way for the post-inde­pendence Sri Lanka, however the challenges of the new millennium have been overlooked by the respective gov­ernments for no good reason. A people cen­tric transport system is an essential component of the economy and people of the country today. My ministry will take initiative and go that extra mile to estab­lish a commuter friend­ly transport service in the island.

It is impressive to un­derstand that a national system is in effect to medically certify driv­er applicants for their suitability to drive on our road network. The public of all walks of life require a secure tomor­row, and a disciplined driver will be able to pre­vent accidents thereby ensure road safety and security.

The National Transport Medical Institute has a major role to play in establishing a qualita­tive shift in the transport industry in the country. The effort taken to pre­pare a five year plan into the future of the institute is therefore highly laud­able. A systematic plan­ning procedure is very essential for each public sector organizations to effect ‘tangible chang­es’ to their services. My best wishes are for the stakeholders of this endeavor, who will be contributing to the bet­terment of the transport industry of the country.