தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவனத்தைப் பற்றி

வரையறுக்கப்பட்ட தென்மேற்கு பேருந்து கம்பெனியின் ஊழியர்களுக்கு மருத்துவ வசதிகளை வழங்குவதற்காக இரத்மலானை பணிமனையில் (டிப்போ) இந்த நிறுவகம் ஆரம்பத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, 1958ஆம் ஆண்டு பேருந்து கம்பனிகள் தேசியமயப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து இது இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் உடைமையாக்கப்பட்டது. தேசியமயப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் இதற்கு "இபோச மருத்தவ பிரிவு" எனப் பெயரிடப்பட்டது.....

மேலும் படிக்க

 Mr. Gamini Lokuge
Hon. Minister of Transport 

 View Message

 

 Mr. Dilum Amunugama
Hon.State Minister of  State Ministry of Vehicle Regulation, Bus Transport Services and Train Compartments and Motor Car Industry

 View Message

 

Dr. Savindra Gamage

Chairman,
National Transport Medical Institute

View Message